Ajalugu - Kroonika

Hea lugeja.

Meil kõigil on oma lugu rääkida, mis seotud oma põliskodust unistamisest, loomisest ja oma pere kaasamisest oma põliskodu tegemistesse. Ole hea ja jaga oma mälestusi-mõtteid, kõigest, mis seotud Anastasia raamatute lugemise, põliskodust unistamise-loomise ja kujundamisega. Saad seda teha meie foorumis : /foorum/index.php?topic=828.0